Interaktivna baza opasnih tvari

Slika /slike/HAZMAT piktogrami.jpg

Aplikacija je rađena kao web portal koji služi javnosti/građanstvu kao izvor općih informacija o opasnim tvarima (osnovne opasnosti, koliko koje tvari smiju skladištiti itd.) i hitnim službama kao pomoć pri rukovanju opasnim tvarima na intervencijama. Ideja aplikacije je da na jednom mjestu budu objedinjene sve informacije, pravilnici, zakoni i iskustva o opasnim tvarima i njihovim sigurnim rukovanjem, ERI kartice, evidencija opreme za opasne tvari itd..

Sastoji se od javnog dijela dostupnog svima, te dijela koji je dostupan samo korisnicima koji imaju pristupne podatke. Ti korisnici su administratori aplikacije, te hitne službe i ostale zainteresirane organizacije. Aplikacija je višejezična te podržava i međunarodne korisnike, a kao takva je prihvaćena od Komisije za opasne tvari CTIF-a.

Aplikaciji se pristupa preko internet preglednika na adresi http://hazmat.193.hr

U bazi se trenutno nalazi:

  • oko 2.900 UN brojeva opasnih tvari i njihovih različitih varijanti, za koje su unesene klase, klasifikacijski kodovi, listice opasnosti, pakirne skupine i tablice opasnosti (preuzete iz ADR tablice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture)
  • 2.300 ERI (engl. Emergency Response Card) kartica pridruženih odgovarajućim UN brojevima (ili varijantama opasnih tvari)
  • 1.000 sigurnosno tehničkih listova pridruženih odgovarajućim UN brojevima (ili varijantama opasnih tvari), na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • 34.000 sigurnosno tehničkih listova, uputa za rukovanje i sličnih dokumenata, preuzetih od Toksikološkog zavoda, a indeksiranih po trgovačkim imenima proizvoda i UN brojevima sadržane opasne tvar
Za potpunost baze preostalo je pridružiti sigurnosno tehničke listove na preostalih 1.900 UN brojeva te unijeti i indeksirati preostalih 30.000 sigurnosno tehničkih listova, uputa za rukovanje i sličnih dokumenata, preuzetih od Toksikološkog zavoda.

Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog događaja možete skinuti u desnom izborniku.