2021. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine br.: 148/21) utvrđuje se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu uključujući i osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.
Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. utvrđuju se bilančna prava jedinica lokalne samouprave koje su preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva (Narodne novine br.: 148/21).

Odredbe točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. propisuju da su jedinice lokalne samouprave dužne tijelu nadležnom za vatrogastvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. najkasnije do 31. ožujka 2021. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standard (Obrazac 2).
Također, sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br.: 87/08 i 136/12) te Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2021. od 27. prosinca 2021. godine, proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (razine 21 i 31) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici financijska izvješća za 2021. godinu.

Slijedom navedenog, molimo da popunjene i ovjerene obrasce, u fizičkom obliku i elektronskom obliku dostavite na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, 10 000 Zagreb te na adresu elektronske pošte vjekoslav.bacic@hvz.hr, kontakt: 01/3689 162.