2019. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br.: 116/18) Hrvatska vatrogasna zajednica je preuzela poslove vatrogastva Državne uprave za zaštitu i spašavanje te državne službenike zatečene na obavljanju poslova vatrogastva.

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (Narodne novine br.: 02/19) utvrđuje se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu uključujući i osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. utvrđuju se bilančna prava jedinica lokalne samouprave koje su preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva (Narodne novine br.: 2/19)

Odredbe točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. propisuju da su jedinice lokalne samouprave dužne tijelu nadležnom za vatrogastvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. najkasnije do 31. ožujka 2020. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standard (obrazac 2).

Također, sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br.: 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) te Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019 od 9. siječnja 2020. godine proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (razine 2l i 3l) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici financijska izvješća za 2019. godinu.

Slijedom navedenog, molimo da popunjene i ovjerene obrasce, u fizičkom obliku i elektronskom obliku (DEC i IZVAN DEC) dostavite na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, Zagreb te na adresu elektronske pošte vjekoslav.bacic@hvz.hr, kontakt: 01/3689 162.