Psihosocijalna zaštita vatrogasaca


Vatrogastvo je jedno od najstresnijih zanimanja na svijetu te samim time usko povezano sa zdravstvenim i psihičkim smetnjama koje se najčešće javljaju kao posljedica profesionalnog sagorijevanja, kumulativnog stresa i visoko stresnih/traumatskih iskustava kojima su vatrogasci izloženi tijekom svog radnog vijeka. Statistike pokazuju da su vatrogasci u dvostruko većem riziku obolijevanja od PTSP-a, poremećaja prilagodbe i anksiozno-depresivnih smetnji u odnosu na opću populaciju.
Vatrogascima je u Hrvatskoj psihološka podrška zakonski regulirana tek od 2019. godine, novim Zakonom o vatrogastvu  (NN 125/19, 114/22 i 155/23), a sukladno tome donesen je i Pravilnik o Psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima (NN 100/2023)
 


Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23)

Psihološka pomoć dobrovoljnom i profesionalnom vatrogascu

 
Članak 63.
 
(1) Vatrogascu koji je u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji, pružit će se psihološka pomoć.
(2) Pravo na psihološku pomoć može se omogućiti i članovima obitelji osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Vatrogasac koji odbije psihološku pomoć može se uputiti na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled.
(4) Psihosocijalna zaštita, mjerila i način postupanja u pružanju pomoći vatrogascima utvrđuju se pravilnikom koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik.
 
Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj: 125/19,114/22 i 155/23), glavni vatrogasni zapovjednik donosi
   
 
 

Pravilnik o Psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima (NN 100/2023)

 
 • Pravilnikom se uređuje psihosocijalna zaštita na svim razinama vatrogasnih organizacija, uređuju se nositelji provedbe (mreža psihologa pružatelja psihološke pomoći),  postupak provedbe, koordinacija te financiranje troškova pomoći.
 
 • Psihosocijalna zaštita se odnosi na skup mjera i postupaka koji se provode u cilju unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja, prevencije te suočavanja i prevladavanja teškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju vatrogasaca te obuhvaća psihološku pomoć vatrogascu koja se odnosi na emocionalno rasterećenje i podršku uslijed visoko stresnog i/ili traumatskog događaja te socijalnu pomoć koja se odnosi na socijalnu (financijsku i pravnu) pomoć stradalim osobama te njihovim članovima obitelji. 
 
 • Nositelji provedbe psihosocijalne zaštite su psiholozi - zaduženi za provedbu psihosocijalne zaštite, prvenstveno psihološke podrške
 
 • Socijalni radnici i pravne službe - reguliraju socijalna i financijska prava
 
 • Psiholozi Hrvatske vatrogasne zajednice à koordinacija i nadzor provedbe postupka psihosocijalne zaštite na svim razinama vatrogasnih organizacija, vođenje evidencije psihosocijalne zaštite vatrogasaca, pružanje psihološke pomoći vatrogascima Državnih interventnih postrojbi, pružanje pomoći ostalim vatrogasnim organizacijama po potrebi, organiziranje i provođenje psiholoških edukacija, suradnja s vanjskim suradnicima psiholozima
 
 

Mreža psihologa - vanjskih suradnika

 • Zbog decentraliziranog sustava vatrogastva, model vanjskih suradnika - psihologa u pružanju psihološke podrške vatrogascima pokazao se kao dobar model i praksa koje koriste i druge države (Slovenija, Austrija, Švedska, Turska)
 • Vanjski suradnici psiholozi po županijama - mobilnost, dostupnost, ažurnost
 • Zadaća  - provode psihološku podršku (psihološke krizne intervencije, grupni razgovor podrške, individualne razgovore), psihološke edukacije i druge aktivnosti po potrebi (npr. psihologijsku selekciju za prijem u postrojbu, ispitivanje psihosocijalne klime, itd.)
 • Kontakt mreža psihologa - vanjskih suradnika po županijama
 

Postupak pokretanja psihosocijalne podrške

 • Ovisno o vrsti i mjestu događaja, postupanja iz psihosocijalne zaštite pokreće zapovjednik/čelnik vatrogasne organizacije ili osoba koju on ovlasti
                                                                                                              
 • Upućuje obavijest nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatske vatrogasne zajednice (Odjel za sigurnost, edukaciju i psihološku pomoć) preko Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 (DVOC) ili direktno psihologu Hrvatske vatrogasne zajednice tj. voditelju Odjela za sigurnost, edukaciju i psihološku pomoć
                                                                                                                  
 • Zapovjednik/čelnik vatrogasne organizacije ili osoba koju on ovlasti nakon što    obavijesti HVZ o potrebi za pružanjem psihološke pomoći, kontaktira psihologa -vanjskog suradnika s kojim ima sklopljen ugovor ili traži od HVZ (Odjela za sigurnost, edukaciju i psihološku pomoć) da im osigura psihologa - vanjskog suradnika ukoliko trenutno nemaju svog psihologa - vanjskog suradnika
 
 

Događaji kada se pokreće postupak psihosocijalne podrške

Postupak psihosocijalne zaštite koji uključuje psihološku i socijalnu pomoć obavezno se pokreće u roku unutar 24 do 96 sati u situacijama koje uključuju:
 1. Smrtno stradavanje vatrogasca
 2. Teško stradavanje vatrogasca
Pritom pomoć mogu koristiti i njihovi članovi obitelji.


Postupak psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite obavezno se pokreće u roku unutar 24 do 96 sati u situacijama koje uključuju:
 1. Svjedočenje smrti ili teško stradavanje kolege vatrogasca
 2. Ozbiljnu životnu ugrozu vatrogasca
 3. Svjedočenje smrti ili teškog stradavanja člana obitelji
 4. Svjedočenje smrti ili teškog stradavanja djece


Postupak psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite može se pokrenuti u roku unutar 24 do 96 sati u situacijama koje uključuju:
 1. Osobni gubitak članova obitelji koji ometaju profesionalno funkcioniranje pojedinca
 2. Stanja kroničnog stresa te značajna psihofizička opterećenja vezana uz obavljanje vatrogasne djelatnosti
 3. Poteškoće u profesionalnom funkcioniranju kod obavljanja vatrogasne djelatnosti (npr. Poteškoće u komunikaciji, učestali konflikti, učestala bolovanja, značajne promjene u rezultatima rada i osobnom pristupu prema izvršavanju zadataka
 

Financiranje troškova psihosocijalne zaštite vatrogascima

Članak 17. Pravilnika
 
 1.  Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice koja se pokreće sukladno članku 9. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica.
 2. Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasca za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika financira Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.
 3. Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.
 4. Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica ili osnivač vatrogasne postrojbe ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.
 5. Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, financira javna vatrogasna postrojba koja zapošljava 42 i više profesionalnih vatrogasaca, a za ostale javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, županijska vatrogasna zajednica.
 6. Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika za profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu financira osnivač vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.