Sudjelovanje HVZ-a u pripremi programskih dokumenata za EU fondove

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/flag_yellow_low.jpg

Sastanak tematske radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014. – 2020

Dana 21. srpnja 2014.g. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode u Zagrebu održan je 5. sastanak tematske radne skupine III. za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014. – 2020., gdje je Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljao Renato Podbojec. Tematski ciljevi III. radne skupine su podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima (tematski cilj 4.), promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima (tematski cilj 5.), i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa (tematski cilj 6.).
Predstavnici Ministarstva iznijeli su dosadašnji pregled stanja izrade programskih dokumenata i daljnjih koraka, te su prezentirali glavne predviđene aktivnosti po investicijskim prioritetima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Partnerskim sporazumom opisuje se sveobuhvatna i koherentna strategija za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst, te se utvrđuju mehanizmi za osiguranje usklađenosti sa strategijom EU za pametan, održiv i uključiv rast. Prema višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020., Republici Hrvatskoj trebalo bi biti na raspolaganju preko 10 milijardi eura, koje treba znati iskoristiti. Operativnim programima detaljnje se opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje EU fondova. Za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu kohezijske politike Republika Hrvatska priprema dva operativna programa: Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije (EU fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, preko 6 mlrd €UR), i Operativni program iz područja učinkovitosti ljudskih resurda (Europski socijalni fond, preko 1,5 mlrd €UR).
Naime, 22. srpnja 2014. g. Europskoj Komisiji formalno se upućuje prijedlog operativnih programa, nakon čega Komisija odnosi odluku o zapažanjima na Partnerski sporazum i na Operativne programe te slijedi javna rasprava o njihovom sadržaju prije usvajanja na Vladi Republike Hrvatske. Do kraja listopada Komisija bi trebala donijeti odluku o usvajanju Partnerskog sporazuma, a do kraja studenog i o usvajanju Operativnih programa. Ono što je možda interesantno za istaknuti ovdje za nas vatrogasce, je mjera 5.2. Upravljanje rizicima, gdje je za preventivu, podizanje svijesti, promociju, edukaciju i pripremu projekata predviđeno 215 mil €UR, te mjera 6.4.3. Uspostava infrastrukture za zaštitu od požara i edukacija, te održavanje i poboljšanje usluge ekosustava, gdje je predviđen iznos od 50 mil €UR.
Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., donesenog na 13. sjednici Hrvatskog sabora 15. srpnja 2014.g. određene su institucije koje obavljaju funkcije koordinacijskog tijela za upravljanje fondovima i revizijskog tijela te njihove funkcije i odgovornosti, dok će Vlada Republike Hrvatske donijeti podzakonske propise kojima će se razraditi Zakonom utvrđena prava i obveze, odnosno tijelima utvrđenim Zakonom dodijelit će se specifične funkcije u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova, s ciljem što učinkovitijeg korištenja sredstava iz EU fondova.Hrvatska Vatrogasna Zajednica