Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/HVZ_logo_-siroki.png

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje natječaj za radna mjesta Voditelja i Stručnog suradnika EU – projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova.

 Na temelju odredbe čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br.: 24/17), odredbe čl. 5. Pravilnika o radu, KLASA: 007-02/13-01/02, UR.BROJ: 363-02-13-4-3 od 12.7.2013., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, KLASA: 007-02/14-01/02, UR.BROJ: 363-02/01-14-8-9 od 24.12.2014., Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Voditelj EU - projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova
- jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:
Stručna sprema – diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS)
Radno iskustvo – na informatičkim i/ili poslovima EU projekata
Posebna znanja – vozački ispit „B“ kategorije, znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Opis poslova:

 • vodi i koordinira poslove EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • obavlja edukacije za sve informatičke aplikacije informacijskog sustava i mreže HVZ-a u okviru EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • obavlja administrativne poslove EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u odsutnosti stručnog suradnika EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • vodi poslove oko izrade stručne literature i programskih sadržaja za potrebe EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog rukovoditelja


Stručni suradnik EU – projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova
- jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:
Stručna sprema – diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS)
Radno iskustvo – na informatičkim i/ili poslovima EU projekata
Posebna znanja – poznavanje rada na računalu, vozački ispit „B“ kategorije, znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Opis poslova:

 • obavlja administrativne poslove EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“, što podrazumijeva poslove ugovaranja edukacija, pripreme edukacijskih materijala, evidencije polaznika, pripremanja i izrade svih potrebnih izvješća, izradu ugovora, itd.
 • obavlja edukacije za sve informatičke aplikacije informacijskog sustava i mreže HVZ-a u okviru EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u suradnji ili odsutnosti voditelja EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • surađuje u izradi stručne literature i programskih sadržaja za potrebe EU-projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog rukovoditelja.


Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku domovnice
 • dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Mjesto i vrijeme testiranja bit će objavljeni na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice www.hvz.hr najmanje 8 dana prije testiranja.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom „Prijava za javni natječaj – voditelj/ica EU - projekta – ne otvaraj“ te „Prijava za javni natječaj – stručni/a suradnik/ca EU – projekta – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 17.5.2017.).

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz javnog natječaja neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatske vatrogasne zajednice te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog natječaja bit će objavljene na internetskoj stranici www.hvz.hr.In memoriam