Zakoni i propisi

Zakoni:


Pravilnici:

Pravilnici doneseni temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22)
 
 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda - NN 63/2024
 • Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima - NN 100/2023
 • Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova - NN 46/2023
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima - NN 110/2020
 • Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika - NN 111/2020
 • Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva - NN 111/2020
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice - NN 111/2020
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama - NN 104/2020
 • Pravilnik o vatrogasnoj tehnici - NN 5/2021
 • Pravilnik o postupku izbora županijskog vatogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba - NN 27/2021
 • Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba - NN 30/2021
 • Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika - NN 39/2021
 • Cjenik vatrogasnih intervencija - NN 74/2021
 • Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija - NN 156/2022
 • Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice - NN 80/2021
 • Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka - potpisani dokument (čitljivo poglavlje VI.) ili NN 80/2021
 • Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama - NN 115/2020
 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima - NN 44/2022
 • Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca - NN 7/2023
 • Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora NN 3/2023
 • Naputak temeljem Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022. - NN 154/2022
 • Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole - NN 107/2020
 • Program osposobljavanja i provjere operativne sposobnosti vatrogasnih spasilačkih timova sa psima - preuzmi

Pravilnici doneseni temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara - NN 62/94
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara - NN 32/97
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama - NN 54/99


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku:

 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini - preuzmi pdf


Upute i mišljenja:

 • MRMS - obavljanje gospodarske djelatnosti vatrogasnih društava  - preuzmi
 • Ministarstvo uprave - primjena Zakona o udrugama, uputa - preuzmi


Obrasci:


Standardni operativni postupci: